Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Betaling

2.1 Voor de door de Podoloog verrichte diensten, is de cliënt het bij de Podoloog gangbare tarief verschuldigd, evenals voor geleverde artikelen.
2.2 Betaling dient per pin te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Podoloog voldoen.
2.3 Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2.4 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet of niet tijdige betaling door de afnemer of verbandhoudende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief B.T.W. ) van het in te vorderen bedrag met een minimum van €100,–.

3. Reclames
Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertoont, dient de cliënt dit binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de Podoloog te melden, bij gebreke waarvan de cliënt hierop geen beroep meer kan doen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van de Podoloog, is de Podoloog slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
4.2 De Podoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de Podoloog of haar leidinggevende ondergeschikten.
4.3 De door de Podoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4 De cliënt zal de Podoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de Podoloog op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.